Algemene voorwaarden

Algemene verhuurvoorwaarden Carp Boats Friesland VOF

Download het bestand door hier te klikken.

Artikel 1. Algemene bepalingen
1.1 In deze algemene verhuurvoorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele toevoegingen daarvan, met hoofdletter geschreven en hebben deze, indien en voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, de volgende betekenis.

A. Verhuurvoorwaarden : De onderhavige algemene Verhuurvoorwaarden van Carp Boats Friesland VOF.
B. Carp Boats Friesland VOF, hierna te noemen CBF en alle aan voornoemde vennootschap gelieerde ondernemingen.
C. Huurder: elke natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
D. Overeenkomst(en): De tussen CBF en Huurder aangegane huurovereenkomst(en), waarop de verhuurvoorwaarden, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn.
E. Schriftelijk: door middel van een document, ondertekend door gevolmachtigde vertegenwoordigers van CBF (en/of Huurder).
F. Aanbod: vrijblijvende, op schrift gestelde uitnodiging door CBF aan een potentiele Huurder tot het aangaan van een overeenkomst.
G. Orderbevestiging: op schrift gestelde aanvaarding van het aanbod door CBF aan de Huurder met betalingsbevestiging dat de Huurder de overeengekomen huurprijs heeft betaald.
H: Orderbedrag: het totaalbedrag dat op basis van de Overeenkomst door Huurder aan CBF verschuldigd is.
I. Gegevens: van het aanbod deel uitmakende specificatie van het gehuurde en de huurperiode
J. Gebrek(en): een aan CBF toe te rekenen mankement of defect aan het gehuurde, dat reeds voor de levering aanwezig was en/of waarvan de oorzaak voor de levering ligt, waardoor het gehuurde niet (naar behoren) functioneert.
K. Dagwaarde: de nieuwprijs van de zaak per schadedatum/datum van vermissing, verminderd met de afschrijvingen op basis van leeftijd of het aantal draaiuren van de verloren gegane zaak.

1.2 Als verzenddatum van de geschriften, bedoeld in de artikelen 4.2, 4.3, 6.4 en 14.2 t/m 14.4 geldt de datum op de orderbevestiging of maildatum. Indien geen der- dergelijke datum is vermeld of aangetoond kan worden en er bestaat een geschil, over de tijdigheid van de verzending, gelden de geschriften als niet tijdig verzonden.

Artikel 2: Toepasselijkheid.
2.1 De verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle door CBF aangegane overeenkomsten tot verhuur van roerende zaken aan een Huurder.
2.2 Indien de Huurder in zijn Aanbod of andere correspondentie met betrekking tot de Overeenkomst zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig andersluidend beding in dergelijke andere voorwaarden doet aan het voorgaande niet af.

2.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst en/of enige bepaling uit de Verhuurvoorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door CBF wordt gedoogd, zal dat geen precedentwerking hebben en kan de Huurder daar aan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige overeenkomsten.

2.4 De Huurder met wie eenmaal met toepassing van deze Verhuurvoorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de Verhuurvoorwaarden op latere Overeenkomsten tussen hem en CBF.

Artikel 3: Aanbod
3.1 Het Aanbod is geheel vrijblijvend en binden CBF op geen enkele wijze, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald.

3.2 Een aanbod is geldig totdat deze door een potentiele Huurder wordt geaccepteerd.

3.3 Door CBF verstrekte gegevens blijven eigendom van CBF, mogen zonder de uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van CBF niet worden verveelvoudigd en/of verstrekt aan derden en moeten op verzoek onmiddellijk aan CBF worden geretourneerd. CBF behoudt tevens alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.

Artikel 4: Totstandkoming van de Overeenkomst.
4.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover CBF een Orderbevestiging heeft gedaan dan wel een Huurcontract met de Huurder heeft afgesloten. De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de Orderbevestiging door CBF is verzonden, dan wel het Huurcontract door de Huurder is ondertekend of op andere wijze wordt bevestigd.

4.2 De Orderbevestiging, wordt geacht de inhoud van de gesloten Overeenkomst volledig en juist weer te geven. De Huurder wordt geacht met de inhoud van de Orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 5 werkdagen aangeeft zich met de inhoud daarvan niet te kunnen verenigen. Door betaling  van de overeengekomen huurprijs op de orderbevestiging stemt de Huurder met de inhoud hiervan in.

Artikel 5: Inhoud van de Overeenkomst.
5.1 De inhoud van de Overeenkomst en de omvang van de verplichtingen worden uitsluitend bepaald door de Orderbevestiging en hetgeen in de Verhuurvoorwaarden is bepaald.

5.2 Eventuele aanvullende afspraken, toezeggingen of mededelingen gemaakt of gedaan door medewerkers van CBF, of namens CBF gemaakt of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden CBF slechts indien deze afspraken, toezeggingen of mededelingen door haar vertegenwoordiging bevoegde bestuurders, of door deze hiertoe gemachtigde personen, schriftelijk zijn bevestigd.

5.3 Voor door fabrikanten en/of importeurs verstrekte Gegevens, aanvaardt CBF geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid of volledigheid daarvan.

5.4 Geringe afwijkingen van de Overeenkomst door CBF zijn toelaatbaar, indien en voor zover de Huurder voor totstandkoming van de Overeenkomst geen op schrift gestelde opgave heeft gedaan van voor haar essentiële vereisten en voor zover de door CBF te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt.

5.5 Slechts indien de Huurder aantoont dat de zaken zodanig afwijken van de Overeenkomst en/of door CBF verstrekte gegevens, dat de Huurder in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan worden, heeft de Huurder het recht om de Overeenkomst te ontbinden. CBF is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.

Artikel 6: Huurperiode
6.1 De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals uit de overeenkomst blijkt en meer specifiek:
A. indien is bedongen dat Huurder het gehuurde materiaal op een overeengekomen locatie komt ophalen: op het tijdstip waarop het materiaal door CBF aan de Huurder wordt overhandigd.
B. indien is bedongen dat CBF de aflevering van het gehuurde verzorgt: op het tijdstip waarop CBF het gehuurde op de overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld.

6.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de overeengekomen einddatum definitief. De huurtermijn eindigt feitelijk:
A. indien is bedongen dat de Huurder het gehuurde materiaal op een overeengekomen locatie retourneert: op het tijdstip waarop het gehuurde door de Huurder aan CBF is overhandigt.
B. bij verstrijken van een termijn voor teruggave, die in de orderbevestiging door CBF aan de Huurder is gesteld.

Artikel 7: Aflevering en risico
7.1 Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door CBF in acht zullen worden genomen, zijn dit slechts benaderingen en binden CBF niet. Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, zal de opgegeven leveringstermijn nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn.

7.2 Bij overschrijding van de leveringstermijn is de Huurder echter gerechtigd om CBF per aangetekende post een redelijke termijn voor nakoming te gunnen, welke termijn in ieder geval niet korter dan twee werkdagen is, gerekend vanaf datum ontvangst van het aangetekende stuk door CBF.

7.3 Slechts na overschrijding van de (volgens artikel 7.1 overeengekomen of volgens artikel 7.2 gestelde) fatale termijn is de Huurder gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden. CBF is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.

7.4 De zaken worden geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op de Huurder:
a. bij levering af bedrijf van CBF: op het moment van feitelijke bezitsverschaffing;
b. bij levering op een andere locatie: op het moment dat de zaken op de overeengekomen locatie zijn afgeladen.

Artikel 8: Retournering en risico
8.1 Na de in de op schrift gestelde afmelding vermelde einddatum, blijft de Huurder nog twee werkdagen verantwoordelijk voor het gehuurde en derhalve ook aansprakelijk voor schade/vermissing als omschreven in artikel 11.  Deze verantwoordelijkheid eindigt om 18.00 uur op voornoemde tweede werkdag. Deze verantwoordelijkheid eindigt ook als het gehuurde aan een andere huurder ter beschikking wordt gesteld.

8.2 Gehuurde zaken worden na retournering ter bedrijf van CBF gecontroleerd. Het meenemen van zaken door CBF is niet te beschouwen als een dergelijke controle. De Huurder kan bij de controle aanwezig zijn. De controle door CBF is bindend.

8.3 Indien bij voornoemde controle schade aan het gehuurde wordt geconstateerd, wordt de Huurder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In de schademelding zal een termijn worden gesteld waarbinnen de beschadigde zaak voor de Huurder ter beschikking worden gehouden, ten behoeve van een (contra-tegensprekende) expertise. Na verloop van deze termijn wordt tot reparatie of vervanging overgegaan en worden alle kosten als bedoeld in artikel 11.5 (of eventueel het eigen risico) aan de Huurder doorbelast. Indien de Huurder geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot contra-tegensprekelijke, is de schadevaststelling door CBF of de derde verhuurder bindend.

Artikel 9: Prijzen

9.1 : Huurperioden:
Per week
Per weekend,
Per midweek,
Per dag.

9.2 De prijzen zijn inclusief B.T.W en exclusief te verrekenen eindkosten en te verrekenen schade.

9.3 Prijzen, zoals omschreven in de prijslijst van CBF zijn gebaseerd op de ten tijde van het maken van de prijslijst geldende omstandigheden. Deze prijzen zijn bindend. Met het verschijnen van een nieuwe prijslijst vervallen alle voorgaande aanbiedingen.

9.4 CBF heeft het recht de overeengekomen prijzen te verhogen of te verlagen.

Artikel 10 Verplichtingen van de Huurder
10.1 Huurder en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van de Huurder het gehuurde bedienen, dienen bekend te zijn met de, bij het gehuurde aanwezige, aan het gehuurde bevestigde, gebruikersinstructies en/of (overige) handleidingen en volgens deze te handelen. Tevens staat de Huurder ervoor in dat alle personen die het gehuurde bedienen bekwaam zijn m.b.t. deze bediening en het gebruik.

10.2 De overeengekomen einddatum van de huurtermijn is definitief,. De Huurder heeft na het verstrijken van deze termijn een teruggaveplicht.

10.3 Indien het gehuurde niet aan het eind van de overeengekomen huurtermijn aan CBF wordt geretourneerd, dan wel het gestelde in artikel 11.4 zich voordoet wordt na constatering hiervan door CBF, aan de Huurder op de wijze als omschreven in artikel 6.2 onder C de mogelijkheid geboden om het gehuurde alsnog te retourneren, dan wel alsnog aangifte te doen van diefstal. De huurtermijn eindigt in dit geval zodra het gehuurde alsnog geretourneerd c.q. afgemeld wordt, of op het tijdstip als omschreven in artikel 6.2 onder C, dan wel artikel 11.3 indien de Huurder het gehuurde na het verstrijken van de gestelde termijn niet heeft geretourneerd/ geen aangifte heeft gedaan is zij in verzuim. Naast de huursom is de Huurder in dit geval tevens de Dagwaarde van de niet-geretourneerde zaken aan CBF verschuldigd.

10.4 De Huurder retourneert het gehuurde bij dezelfde vestiging van CBF als waar deze ter beschikking zijn gesteld.

10.5 De Huurder dient het gehuurde op de overeengekomen datum (en tijdstip) aan CBF te retourneren, in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huurtermijn. Voor het schoonmaken en reinigen van de gehuurde materialen en de verbruikte brandstof wordt een bedrag in rekening gebracht, overeenkomstig het vermelde op de prijslijst.

10.6 De Huurder verplicht zich ertoe CBF ten allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en CBF hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is slechts toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van CBF.

10.7 De Huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het (correct) gebruiken van (evt. meegeleverde) sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zicht van derden plaatsen, vastketenen, enz. van het gehuurde.

Artikel 11: Schade en verlies
11.1 Schade aan het gehuurde, veroorzaakt binnen de periode waarin de Huurder voor het gehuurde aansprakelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking aan CBF te worden gemeld.

11.2 In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is de Huurder verplicht dit onmiddellijk na ontdekking aan CBF te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Tevens is de Huurder verplicht een (kopie van) het proces-verbaal van aangifte aan CBF te overleggen.

11.3 In afwijking van het in artikel 6.2 gestelde geldt, voor zover het de ontvreemde zaak/zaken betreft, in dit geval de datum waarop de zaak/zaken (vermoedelijk) zijn ontvreemd, zoals vermeld in het proces-verbaal, als einddatum van de huurperiode. Voor eventuele overige zaken op dezelfde overeenkomst blijft de huur doorlopen tot de huurtermijn wordt beëindigd op een der in artikel 6.2 omschreven wijzen.

11.4 Indien de Huurder verzuimt aangifte te doen en/of een proces-verbaal van aangifte aan CBF te overhandigen, geldt de diefstal als een verduistering.

11.5 Bij diefstal of (economische) total-loss van het gehuurde, verplicht de Huurder zich de schade aan CBF te vergoeden tegen de dagwaarde. In geval herstel nog mogelijk is, verplicht de Huurder zich tot vergoeding van de reparatiekosten die hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan/diefstal van onderdelen en/of toebehoren van het gehuurde. Daarnaast blijft de Huurder aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door CBF geleden schade (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend expertisekosten, omzet- en/of winstderving enz.).

11.6 Voor vermiste zaken, waarvoor door CBF reeds de dagwaarde aan de Huurder is doorbelast en die later alsnog door de Huurder wordt gevonden en geretourneerd, is de Huurder de huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd. Deze wordt door CBF in mindering gebracht op de aan de Huurder te retourneren vergoeding  van de dagwaarde.

11.7 De door of namens CBF gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het gehuurde komt rechtstreeks voor rekening van de Huurder. De Huurder verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van de Huurder wordt uitgevoerd, door een door CBF aangewezen erkend expertise-bureau, indien dit door CBF wenselijk wordt geacht en, in andere gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door CBF.

11.8 De Huurder wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht zij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde schuld heeft.

Artikel 12 Vervoer
12.1 Het is niet toegestaan het gehuurde volgens de orderbevestiging over te brengen naar een ander gebeid dan overeengekomen. Het gebied is de provincie Friesland

Artikel 13 Aansprakelijkheid CBF
13.1 De aansprakelijkheid van CBF is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaakbeschadiging en letselschade aan zaken en personen van de Huurder, veroorzaakt door aantoonbaar Gebrek aan de gehuurde zaak of door opzet of grove schuld van CBF, Tevens is de aansprakelijkheid van CBF beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering bedrijven terzake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg) schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet en/of winstderving, vertragings-schade en stilstandschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2 De aansprakelijkheid van CBF kan nimmer het Orderbedrag (met een maximum van het bedrag ter hoogte van een termijnhuur (=huurtermijn van 1 week) te boven gaan, tenzij en voor zover op basis van haar verzekering in dit specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd.

13.3 Huurder zal CBF vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met de gehuurde zaak.

13.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van een jaar vanaf de schadedatum.

Artikel 14: Reclame
14.1 De Huurder zal op het tijdstip van afname de gehuurde zaken inspecteren op uiterlijke waarneembare Gebreken en de orderbevestiging voor de goede aflevering aftekenen. Daarbij zal de Huurder alle eventuele Gebreken vermelden op het betreffende document. De zaken worden geacht in goede staat conform de Overeenkomst te zijn afgeleverd, indien en voor zover op voormelde documenten niet anders is vermeld.

14.2 Gebreken die ten tijde van voornoemde inspectie niet ontdekt zijn en ook niet hierbij ontdekt hadden behoren te worden, moeten door de Huurder binnen 48 uur na ontdekking hiervan aan CBF in schrift ter kennis worden gebracht.

14.4 In geval van schade als bedoeld in artikel 13.1, dient de Huurder dit binnen 48 uur na het ontstaan ervan in schrift aan CBF te melden. In deze schademelding wordt tevens de vermoedelijke schadehoogte aangegeven en aan CBF de mogelijkheid geboden om binnen een redelijke termijn een (contra-tegensprekelijke) expertise laten uitvoeren. Voornoemde redelijke termijn bedraagt ten minste 2 weken, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de schademelding door CBF.

14.5 Ieder vorderingsrecht van de Huurder jegens CBF, betrekking hebbend op schade als bedoeld in artikel 13.1 vervalt indien:
a. de schade en/of Gebreken niet binnen de hiervoor in de leden 2, 3 en 4 gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan CBF ter kennis zijn gebracht;
b. de Huurder geen/onvoldoende medewerking aan CBF verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
c. de Huurder de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of indien zij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder, voor de zaken, ongeschikte omstandigheden;
d. de Huurder, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en Schriftelijke toestemming van CBF aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren;
e. de zaak na ontdekking van de Gebreken als bedoeld in lid 2 in gebruik wordt genomen, of na ontdekking als bedoeld in lid 3 het gebruik van de zaak wordt voorgezet;
f. aan CBF geen mogelijkheid tot (contra-tegensprekelijke) expertise is geboden, zoals bedoeld in lid 4.

Artikel 15: Reserveren en annuleren
15.1 Het is mogelijk om voor verhuur bestemde zaken bij CBF te reserveren. Bij het sluiten van de Overeenkomst wordt het tijdstip en de periode waarop de reservering betrekking heeft en waartegen de zaken voor de Huurder beschikbaar dienen te zijn, in onderling overleg bepaald en in de Overeenkomst vastgelegd. De reservering is pas definitief als de Huurder de volledige huurprijs heeft betaald. Indien de Huurder de gereserveerde zaken niet op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen periode afneemt, is de Huurder  desondanks gehouden de volledige huurprijs te voldoen.

15.2 Onverminderd het voorgaande kan de Huurder de reservering voor het tijdstip van de terbeschikkingstelling van de gehuurde zaak schriftelijk  annuleren. De Huurder zal alsdan echter de navolgende vergoeding verschuldigd zijn:
* 50 % van het netto Orderbedrag, wanneer de annulering plaatsvindt tussen de 30e en 16e dag
voor het tijdstip waarop de zaken aan de Huurder ter beschikking zouden worden gesteld;
* 100 % van het netto Orderbedrag bij annulering tussen de 15e en de dag voor voornoemd tijdstip;
Indien het gehuurde alsnog aan een derde kan worden verhuurd is geen vergoeding verschuldigd.

Artikel 16: Betaling
16.1 Tenzij in schrift anders is overeengekomen, dient het Orderbedrag bij bevestiging van de Order te worden voldaan. De Huurder krijgt een schriftelijke orderbevestiging en betalingsbevestiging

Artikel 17 Niet toerekenbare tekortkoming
17.1  Indien CBF wegens overmacht, enige verplichting jegens de Huurder niet kan nakomen, wordt de nakoming hiervan opgeschort voor de duur van de overmacht toestand, met een maximum van twee maanden. Na deze twee maanden hebben beide partijen het recht de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, in schrift te ontbinden.

17.2 CBF is niet tot enige schadevergoeding jegens de Huurder gehouden, indien zij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft kunnen nakomen.

17.3 Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van CBF die van zodanige aard is, dat de naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van CBF gevergd kan worden. Hieronder wordt mede verstaan: staking, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf van CBF, problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
18.1 De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van CBF, ongeacht de duur van de Overeenkomst. Indien de Huurder zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent, is er sprake van verduistering. De Overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de Huurder blijft.

18.2 De Huurder is behoudens Schriftelijke toestemming van CBF, niet gerechtigd de gehuurde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.

18.3 De Huurder zal CBF onmiddellijk in schrift op de hoogte stellen indien de zaak in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel) van de zaak. Indien de Huurder kennis draagt van een mogelijk beslag op de zaak, dient zij CBF hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal de Huurder aan CBF op zijn eerste verzoek hiertoe, mededelen waar de betreffende zaak zich bevindt.

18.4 Bij beslag op (een deel van) de gehuurde zaak, voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de Huurder, zal de Huurder de beslag leggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-) rechten van CBF.

18.5 Indien er goede grond bestaat dat de Huurder haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de Huurder verplicht op het eerste verzoek van CBF terstond genoegzame en in de door CBF gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen door nakoming van al haar verplichtingen. Zolang de Huurder daaraan niet heeft voldaan, is CBF gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

18.7 Tenzij in schrift anders is overeengekomen, zal de Huurder per Overeenkomst een waarborgsom verschuldigd zijn van € 250,- per huurovereenkomst.

18.8 De waarborgsom dient per bank (pin) voldaan te worden op datum ingang huur. Pas daarna wordt het gehuurde beschikbaar gesteld.

18.9 De waarborgsom wordt teruggegeven indien vaststaat dat de Huurder aan al haar verplichtingen heeft voldaan. De kosten van schoonmaak, brandstof  en eventuele andere te verrekenen kosten mogen door CBF op de waarborgsom worden ingehouden. Het restantbedrag wordt per bank aan de Huurder uitbetaald.

Artikel 19: Verzekering
19.1 Conform artikel 11 is de Huurder aansprakelijk voor alle schade aan en verdwijning van het gehuurde, voorvallen tijdens de huurperiode, ongeacht of zij hieraan schuld heeft. De Huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van het gehuurde, gezien het feit dat zij een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van een derde. Huurder wordt geadviseerd een aansprakelijkheidsverzekering te sluiten voor eventuele aan hem toegerekende schade.

CBF heeft een casco verzekering voor de boot, bijboot en inventaris. Het eigen risico bedraagt € 500,- per schade geval. Bij normaal gebruik door de huurder is dit het financiële risico voor de huurder. De bepalingen van de algemene verhuurvoorwaarden blijven onverkort van toepassing.

.

Artikel 20: Slotbepalingen; toepasselijk recht en forumkeuze.
.
20.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze Verhuurvoorwaarden of van Overeenkomsten, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. CBF en Huurder zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

20.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met CBF gesloten Overeenkomst, zullen naar keuze van CBF worden berecht  door de bevoegde rechter in het arrondissement alwaar zij haar statutaire zetel of kantoor houdt, onder exclusieve toepassing van het Nederlandse recht.

Versie 1.0 d.d. 010619